ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – οδηγίες

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 Β΄

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση για ΟΔΗΓΟΎΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΟΚΤ. 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ