Περίγραμμα Ειδικότητας

 

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις , δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία ως υπάλληλος σε :

Α. Δημόσιες ή Ιδιωτικές κινητές μονάδες προνοσοκομειακής φροντίδας.

Β. Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Γ. Κέντρα Υγείας.

Δ. Μονάδες Α Βοηθειών ( Χιονοδρομικά κέντρα , Αθλητικά κέντρα, Γήπεδα , μεγάλα τεχνικά συνεργεία , Βιομηχανικές μονάδες, Εργοτάξια, Πλοία , κ.λ.π. )

Ο Νοσηλευτής συμμετέχει υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή στην Νοσηλευτική Φροντίδα ( προεγχειρητική – διεγχειρητική – μετεγχειρητική του Ασθενή και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties ).

1. Πραγματοποιεί ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο εκπαίδευσης , εξειδίκευσης και εμπειρία του και που έχουν σχέση:

α: Με την προνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή παροχή Ά Βοηθειών στον Τραυματία , μόνος ή με καθοδήγηση ή σε συνεργασία με άλλον άλλους συναφούς επαγγελματικής ιδιότητας προς το αντικείμενο αυτό .Τα παραπάνω προϋποθέτουν γνώσεις , θεωρητικές και πρακτικές ,επιδεξιότητα και δυνατότητα τυποποιημένων ενεργειών που αφορούν την:

– Εκτίμηση των ζωτικών σημείων

– Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ( Βασική – Προχωρημένη )

– Ακινητοποίηση- μεταφορά Ασθενών με Μυοσκελετικές κακώσεις και κακώσεις μαλακών μορίων.

– Αναγνώριση -έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής αιμορραγίας

– Βασική περιποίηση τραύματος

– Πρώτη αντιμετώπιση κρανιοεγκεφαλικών , Θωρακικών, και ενδοκοιλιακών κακώσεων

β: Με την παραπέρα αντιμετώπιση του τραυματία ή πολυτραυματία στην διάρκεια νοσηλείας του στο τραυματολογικό κέντρο .

2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας , υγιεινής , αντισηψίας – ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται.

3. Επιλέγει, προμηθεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του ( εργαλεία , συσκευές , όργανα αναλώσιμα; υλικά , κ.λ.π. )