ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Ηλεκτρονική διεύθυνση για ΟΔΗΓΟΎΣ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ

2018 Β΄- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ