Ερωτήσεις , απαντήσεις για Εγγραφές ΙΕΚ , ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Για τους νέους καταρτιζόμενους οι εγγραφές γίνονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (http://www.gsae.edu.gr).

Δικαιολογητικά εγγραφής

  • Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών (επικυρωμένο αντίγραφο),
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας (επικυρωμένο αντίγραφο),
  • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν),
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Μοριοδοτείται επιπλέον, εφόσον υπάρχει),
  • Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.